Marta Kosecka

adwokat

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Gdyni. Na co dzień doradzam przedsiębiorcom w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa pracy. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.
[Więcej >>>]

Współpraca Wzory i porady

Regulamin sklepu

Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu dostępnego pod adresem www.przepisnagastronomie.pl. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

Sklep internetowy Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka jest prowadzony jest przez Martę Kosecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 647-24-38-273, REGON 366299811.

§1 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 647-24-38-273, REGON 366299811.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.przepisnagastronomie.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – treść cyfrowa lub usługi świadczone drogą elektroniczną, jak np. wzór dokumentu czy poradnik, będące przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą, przeznaczone do korzystania w sposób dostosowany do przeznaczenia Produktu.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2 Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Starowiejska 58/11, 81-356 Gdynia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@adwokatkosecka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 507-025-782

§ 3 Informacje podstawowe

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 4 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia należy: wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny). Następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz danych koniecznych do wystawienia faktury, jeśli zamawiający życzy sobie otrzymać fakturę. Na koniec należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) i wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności w Tpay oraz dokonać opłaty za zamówienie.
 2. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z treścią § 22 pkt a) i c) Kodeksu Etyki Adwokackiej, adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej bądź osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, choćby w innej sprawie („konflikt interesów”).
 3. W przypadku, gdy przedmiot Zamówienia dotyczy udzielenia pomocy prawnej w sprawie skierowanej przeciwko innemu podmiotowi gospodarczemu lub osobie, zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny bądź mailowy ze Sprzedawcą, w celu wykluczenia zaistnienia konfliktu interesów. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi zaistnienie konfliktu interesów po zawarciu Umowy Sprzedaży, zostanie ona uznana za nieważną, Zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone środki zwrócone na rachunek bankowy Kupującego.

§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z § 4 regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3 powyżej, z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dostarczenie Produktu następuje na wskazany adres e-mail (produkt online) niezwłocznie (w ten sam dzień) po uznaniu rachunku bankowego sprzedawcy w serwisie Tpay.

§ 6 Korzystanie z Produktu

 1. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, programu do odczytywania plików pdf, np. Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). W odniesieniu do treści multimedialnych do ich odtwarzania potrzebna jest dowolna aktualna przeglądarka internetowa.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zawierającego treść cyfrową lub odtworzyć treści udostępnionych online, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór umowy), Klient ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb, zgodnie z instrukcją wypełnienia zawartą w Produkcie. W ramach Umowy Sprzedaży Sprzedawca dostarcza Klientowi wyłącznie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta pomocy prawnej w zakresie dostosowania Produktu do własnych potrzeb i nie udziela Klientowi pomocy prawnej w tym zakresie. Mimo że Produkty dotyczą tematyki prawnej, nie stanowią porady ani innej usługi prawnej oraz nie tworzą relacji klient-prawnik pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej Klient powinien dokonać zakupu Produktu: „porada prawna online”.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca informuje jednak, iż ze względu na charakter Produktu (produkt cyfrowy), na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta –  Klientowi, który wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. Art. 38 pkt 13: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […] o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

§ 8 Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną (uszkodzony plik, nieodpowiedni format) lub prawną.
 2. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres kontakt@adwokatkosecka.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10 Dane osobowe

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Sprzedawcę danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: https://przepisnagastronomie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.